Executive Coaching 

Chuyển đổi mang lại kết quả tích cực

Bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng cần phát triển các năng lực mới để có thể đứng vững và đi lên trong thời đại thay đổi ngày nay. Không thực hiện điều đó, họ sẽ bị bỏ lại phía sau và không còn thích hợp để điều hành tổ chức.

N.E.W.S.® Executive Coaching là chương trình hay giải pháp được áp dụng linh hoạt, có cấu trúc & chặt chẽ, nhằm hỗ trợ mỗi cá nhân định hướng hoạt động hiệu quả, và được thiết kế đặc biệt cho các nhà lãnh đạo, giám đốc điều hành trong các tổ chức.

Là giải pháp hỗ trợ phát hiện được các vấn đề, đo lường được, định hướng kết quả và có tác động cao.

N.E.W.S.® Executive coaching thích hợp để áp dụng khi tổ chức có một giám đốc điều hành mới trong giai đoạn bổ nhiệm, khi các giám đốc điều hành đối mặt với sự thay đổi, khi cần cải thiện hiệu suất của một giám đốc điều hành, khi  muốn hỗ trợ giám đốc điều hành lên kế hoạch nghề nghiệp và là một phần của kế hoạch phát triển cá nhân.

Giải pháp cung cấp các kết quả có thể đo lường được, với lộ trình rõ ràng, minh bạch và có thể nhân rộng, định hướng kết quả cao, đa chiều và dựa trên bộ giải pháp huấn luyện thực tế.

Cách thức triển khai
Trao đổi, hướng dẫn trực tiếp

Trao đổi, hướng dẫn trực tiếp

  • Trao đổi trực tiếp để phân tích chuyên sâu về tìm ra các vấn đề lãnh đạo gặp phải.

  • Đối tượng tham gia huấn luyện, và phía tài trợ sẽ thiết lập một lộ trình huấn luyện cụ thể phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

  • Quá trình huấn luyện có thể được tùy chỉnh theo thời lượng từ 8-12 buổi, tập trung vào các vấn đề, điểm yếu của đối tượng tham gia huấn luyện, phát hiện được thông qua giải pháp "Ma trận 12 điểm".

Quá trình chuẩn bị

Quá trình đánh giá trước khi huấn luyện, trên nền tảng trực tuyến sử dụng ma trận 12 điểm của N.E.W.S.® 

Giai đoạn thực hiện, đánh giá

Giai đoạn thực hiện, đánh giá

Thực hiện đánh giá trên nền tảng trực tuyến sau khi kết thúc chương trình huấn luyện, để đo lường mức độ hiệu quả, đánh giá tiến độ hay ROI.

Bạn có thể mong đợi điều gì?

Tập trung vào các vấn đề thực sự của tổ chức để tạo ra sự liên kết và cam kết giữa các nhà lãnh đạo. Quá trình huấn luyện của chúng tôi mang lại kết quả vượt trội, có thể đo lường được, cho các cá nhân, đội và tổ chức. Quá trình cho phép vượt qua các rào cản và đạt ROI cao hơn, hỗ trợ triển khai trên phạm vi toàn tổ chức, dựa trên việc sử dụng một mô hình và ngôn ngữ chung.

liên hệ

 

N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S.® Coaching and Training Sarl. 2019

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet