ระบบนำทางทีม

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

ในสภาวะแวดล้อมและองค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   ทุกทีมต้องวางภาพรวมของตนเองใหม่    ไม่เช่นนั้นก็ไม่อาจบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง                                                                        ระบบนำทางทีม  เป็นกระบวนการประจำปีที่มีโครงสร้างชัดเจน  ใช้เวลา 2 วัน  สำหรับทีมงานภายในองค์กรทั้งหมด เพื่อร่วมกันสร้างก้าวต่อไปที่ก้าวหน้าและเป็นระบบของทีม                     ระบบนำทางทีมเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง   เมื่อต้องการสื่อสารกลยุทธ์ใหม่ขององค์กรไปสู่ทีมงานทั้งองค์กร   เมื่อทีมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง   เมื่อมีหัวหน้าทีมคนใหม่ เมื่อต้องจัดการประชุมนอกสถานที่ประจำปีเพื่อวางแผนการณ์สำหรับปีถัดไป หรือเมื่อมีกระบวนการในการสร้างทีม                                                                                                                                         รวดเร็วและลึกซึ้ง  เป็นระบบ  ทั้งเชิงรับและเชิงรุก  เป็นที่ยอมรับ ได้ผลยอดเยี่ยม สร้างการมีส่วนร่วม ตรงประเด็น และเห็นผลจริง

หลักสุตรนี้มีอะไรบ้าง?
เรียนในห้องเรียน

กำหนดก้าวต่อไปของทีมไปด้วยกัน  กับการอบรมหลักสูตรเข็มทิศ  N.E.W.S.™  2 วัน

การเตรียมการ

สัมภาษณ์ ประเมินผล และวิเคราะห์ทางเวปไซท์  ปรับวิธีการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

ปฏิบัติจริง
  • จุดที่ได้รับการตรวจเชคประจำปี 4 ประการ

  • หลักสูตร  N.E.W.S. ™  สำหรับผู้บริหาร (เลือกเพิ่มเติม)

  • แบบสอบถามเพื่อประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) หลังจากเสร็จกระบวนการ 3 เดือน

ท่านจะได้รับอะไรบ้าง?

การประชุมเชิงปฎิบัติการ (workshop) 2 วัน ด้วยเนื้อหา กลยุทธ์ที่เข้าใจง่าย ลึกซึ้ง และรวดเร็ว

 

2 วัน กับหลักสูตรเข็มทิศ N.E.W.S.™     ระบบนำทางที่รวดเร็ว ลึกซึ้ง และมีโครงสร้างชัดเจน ได้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยม สร้างความผูกพัน และกระตุ้นแรงจูงใจ เพื่อทีมที่เป็นระบบ สร้างความรับผิดชอบและความมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม  ได้ผลลัพธ์ชัดเจน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

CONTACT US

 

N.E.W.S.™ Navigation Sarl

13, Chemin des Chênes
1009 Pully
Switzerland

 info@newsnavigation.org

© N.E.W.S. Navigation Sarl. 2017

Follow us

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Like | tweet